Boetebepalingen als gevolg van vervroegd aflossen

Indien er sprake is van een vervroegde aflossing als gevolg van een situatie anders dan genoemd onder "Boetevrij aflossen", zijn de boetebepalingen van toepassing. De vergoeding voor extra of algehele aflossing wordt berekend over het bedrag aan extra aflossing boven het vrijgestelde bedrag zoals genoemd in de Algemene Voorwaarden behorende bij uw hypothecaire geldlening. Vervroegde aflossing is mogelijk per gehele lening of per leningdeel.

Algemeen

Bij een extra/vervroegde aflossing of algehele aflossing van een leningdeel waarvoor een vast rentepercentage van toepassing is, zal een vergoeding verschuldigd zijn over het afgeloste bedrag. Bij de berekening van de boete wordt rekening gehouden met de hiervoor vermelde toegestane boetevrije aflossing.

Deze boete is gelijk aan de som van de positieve renteverschillen tussen de toekomstige maandelijkse rentebetalingen tegen het tarief op de huidige lening enerzijds, en de rente op een vergelijkbare lening met een rentevastheidsperiode gelijk aan de resterende rentevastheidsperiode(n) van de af te lossen lening(delen), contant gemaakt tegen het laatst genoemde tarief anderzijds.

 Indien er sprake is van een resterende tijd van de rentevastheidsperiode welke niet overeenkomt met een alsdan gevoerde rentevastheidsperiode, wordt gekeken naar de naastgelegen kortere rentevastheidsperiode. Indien deze naastgelegen kortere rentevastheidsperiode niet wordt aangeboden, wordt bij de berekening uitgegaan van de naastgelegen langere rentevastheidsperiode.

Voorbeeld 4: U heeft een 10 jaar vaste rente (120 maanden). De resterende rentevastheidsperiode is op het moment van aflossen 5 jaar en drie maanden (63 maanden). Er wordt dan gerekend met het percentage van de rentevastheidsperiode die daar het dichtst bij in de buurt ligt, namelijk die van 5 jaar vast (60 maanden).

Voorbeeld 5: U heeft een 30 jaar vaste rente (360 maanden). De resterende rentevastheidsperiode is op het moment van aflossen 19 jaar en 7 maanden (235 maanden). Er wordt dan gerekend met het percentage van de rentevastheidsperiode die daar het dichtst bij in de buurt ligt, namelijk die van 15 jaar vast (180 maanden).

Voorbeeld 6: U heeft een 1 jaar vaste rente (12 maanden). De resterende rentevastheidsperiode is op het moment van aflossen 7 maanden. Er wordt dan gerekend met het percentage van de rentevastheidsperiode die daar het dichtst bij in de buurt ligt, namelijk maandvariabele rente (1 maand).

Bij de bepaling van de vergoeding wordt het dagrentepercentage voor soortgelijke nieuwe leningen met een rentevastheidsperiode die gelijk is aan de resterende duur van uw huidige rentevastheidsperiode of de eerstvolgende op dat moment gevoerde kortere rentevastheidsperiode vastgesteld:

  • in geval van een extra aflossing: op het moment van de extra aflossing;
  • in geval van algehele aflossing: 14 dagen voor het moment waarop u tot het verrichten van de betaling overgaat.

Indien u (of de notaris) echter in dat laatstgenoemde geval niet tenminste 14 dagen voor het betalingsmoment Stater schriftelijk om een schuldrestopgave verzoekt, wordt het dagrentepercentage gehanteerd dat geldt op het moment van ontvangst van het schriftelijk verzoek door Stater.

De actuele dagrentepercentages kunt u hier terugvinden:

Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch, per e-mail of per brief contact met ons op.

Hieronder treft u onze contactgegevens aan:

Atlas Funding B.V. Kingsfordweg 43 - 117
Postbus 37157
1030 AD Amsterdam
Telefoon: 088- 205 6448
e-mail: cm@cmisgroup.com